bb 出世喇 開始見到我哋嘅菜苗,但係可能唔會好多…

bb 出世喇

開始見到我哋嘅菜苗,但係可能唔會好多。第一次種,而且有啲種子係比較耐,成7年以上。不過試吓先。一路做一路學

#伴你種菜 #resilience #我要生存